Statuten

Téléchargement: .doc (Word) - .pdf

Nieuwe statuten van de K.B.S.B. gestemd door de buitengewone algemene vergadering van 3 december 2005 en gewijzigd door de algemene vergaderingen van 22 april 2006, 24 maart 2007, 14 maart 2009, 19 december 2009, 26 november 2011 2 juni 2012, 7 december 2013 en 4 oktober 2014.

De Belgische Schaakbond werd opgericht als feitelijke vereniging op 19 december 1920 door de clubs van Brussel, Antwerpen, Gent en Liège. De Belgische Schaakbond werd op 30 maart 1959 een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door volgende personen: Dierman P., Van de Wouwer Fl., Trépant S., Van Hoorde E., Weltjens L., Brion P., De Keyser E., Himpens J.De Bond is nu een Koninklijke vereniging.

Titel 1 - Algemeen                        

Art. 1

De vereniging is een V.Z.W. die werd opgericht onder de naam « KONINKLIJKE BELGISCHE SCHAAKBOND », afgekort K.B.S.B.

Art. 2

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd op het volgende adres: ALMA ECHECS, Tuin Martin V, 59, 1200 Brussel, in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Art. 3

Voor elke gerechtelijke procedure waarin de vereniging tegenover een van haar effectieve leden, ereleden of toegetreden leden of een aangesloten sportbeoefenaar staat, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

De procedures worden gehouden in de taal van het lid of van de aangesloten sportbeoefenaar, Nederlands of Frans.

Bij uitzondering op wat hierboven is gezegd, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Eupen bevoegd om het geschil te behandelen wanneer het desbetreffend lid of aangesloten sportbeoefenaar zijn woonplaats of sociale zetel heeft in gezegd arrondissement.

Indien de procedure betrekking heeft op meerdere leden of aangesloten sportbeoefenaars, waarvan sommigen hun woonplaats of hun maatschappelijke zetel hebben in het gerechtelijk arrondissement Eupen en anderen hun woonplaats of maatschappelijke zetel hebben buiten dit arrondissement dan zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel of Eupen bevoegd, naar keuze van verzoeker.

Art. 4

Het doel van de Koninklijke Belgische Schaakbond is de verspreiding, het propageren en stimuleren van de schaaksport in al haar facetten, in samenwerking met de Gemeenschapsfederaties gedefinieerd in artikel 7. De vereniging kan hiervoor alle wettelijke daden stellen die zij nuttig acht, onder andere:

 • het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden;
 • de vertegenwoordiging van de Belgische schaaksport op internationaal niveau;
 • het aansluiten bij de internationaal overkoepelende organisaties en het stimuleren van deelname aan de door hen georganiseerde evenementen;
 • het organiseren of delegeren van allerhande nationale competities zoals de Belgische kampioenschappen voor senioren en jeugd, interclub kampioenschappen, de schoolschaak kampioenschappen, internationale open toernooien, …
 • het opstellen van een klassement voor de sportbeoefenaars die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging;
 • het organiseren van diverse schaaktechnische en bestuurlijke opleidingen.

In die geest kan de vereniging, ten bijkomende titel, economische activiteiten uitvoeren op voorwaarde dat de opbrengst ervan volledig bestemd is voor de doelstellingen van de vereniging.

Art. 5

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Titel 2 - Lidmaatschap

Art. 6

De vereniging telt effectieve leden, toegetreden leden en leden van rechtswege.

Art. 7

Kunnen effectief lid van de vereniging zijn: de schaakkringen waarvan de zetel gevestigd is op het Belgische grondgebied, die lid zijn van een van de Gemeenschapsfederaties die minstens vijf aangesloten spelers hebben bij de gezegdeGemeenschapsfederaties.

Kunnen toegetreden leden van de vereniging zijn: de kringen in alinea 1 vermeld, maar die niet tenminste vijf aangesloten spelers hebben.

De kringen die geen rechtspersoonlijkheid bezitten zijn lid in de persoon van hun voorzitter. In dit geval zijn de ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en toernooidirecteur solidair en ondeelbaar aansprakelijk voor de door de voorzitter aangegane verbintenissen in hoofde van zijn kring.

Zijn toegetreden leden van rechtswege:

a. De drie Gemeenschapsfederaties:

 • de V.ZW. “Vlaamse Schaakfederatie” (afgekort: V.S.F.);
 • de V.Z.W. “Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique “ (afgekort: F.É.F.B.);
 • de V.Z.W. “ Schachverband der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien” (afgekort: S.V.D.B.).

b. De provinciale liga’ s die lid zijn of deel uitmaken van een van de hierboven vermelde Gemeenschapsfederaties.

Voor de toepassing van huidige beschikking is de V.S.F. samengesteld uit volgende vijf liga’s:

 • Schaakliga Antwerpen vzw,
 • Schaakliga Limburg vzw,
 • Liga Oost‑Vlaanderen VSF vzw,
 • Schaakverbond Vlaams-Brabant (SVB),
 • WEST-VLAAMSE SCHAAKLIGA VZW.

De F.É.F.B. is samengesteld uit volgende vijf liga’s:

 • Ligue du Brabant Wallon,
 • Ligue de Bruxelles Capitale,
 • Ligue de Hainaut,
 • Ligue de Liège,
 • Ligue de Namur-Luxembourg.

De liga’s die geen rechtspersoonlijkheid bezitten zijn lid in de persoon van hun voorzitter. In dit geval zijn de ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en toernooidirecteur solidair en ondeelbaar aansprakelijk voor de door de voorzitter aangegane verbintenissen in hoofde van zijn liga.

Zijn toegetreden lid van de vereniging, de fysieke personen, op reglementaire wijze aangesloten bij een schaakkring die effectief of toegetreden lid is van de K.B.S.B. Deze personen worden “sportbeoefenaars” genoemd.

Art. 8

Behoudens het gezegde onder Titel III, genieten de effectieve leden en de toegetreden leden van rechtswege, dezelfde rechten en zijn zij onderhevig aan dezelfde verplichtingen.

De schaakkringen die toegetreden lid zijn en de sportbeoefenaars hebben de rechten die hen door huidige statuten, het huishoudelijk reglement waarvan sprake in artikel 35 en het toernooireglement waarvan sprake in artikel 34. zijn toegekend.

De effectieve leden, de toegetreden leden van rechtswege en de toegetreden leden verbinden zich tot het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement waarvan sprake in artikel 35 en het toernooireglement waarvan sprake in artikel 34.

De schaakkringen, hetzij effectief lid of toegetreden lid, zullen een lidgeld betalen waarvan het bedrag is vastgesteld door de algemene vergadering en dat 15 € per jaar en per aangesloten sportbeoefenaar niet mag overschrijden.

De andere toegetreden leden zijn er niet toe gehouden lidgeld te betalen.

In akkoord met de Raad van Bestuur van de K.B.S.B. mag het lidgeld - voor wat hun eigen schaakkringen betreft - geïnd worden door een toegetreden lid van rechtswege. In dit geval is het lid van rechtswege er toe gehouden het lidgeld over te maken aan de K.B.S.B.

Art. 9

De raad van bestuur oordeelt soeverein en zonder zijn beslissing hoeven te motiveren over de aanvragen tot aansluiting.

Art. 10

Het staat elk lid vrij uit de vereniging te treden, mits dit schriftelijk te melden aan de raad van bestuur.
Dit ontslag bevrijdt het lid niet de uitstaande bedragen te voldoen die verschuldigd zijn ten aanzien van de vereniging.

Art. 11

De uitsluiting van een lid kan enkel worden uitgesproken door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Het zelfde geldt voor de uitsluiting van een aangesloten sportbeoefenaar.

Dergelijke uitsluiting kan slechts worden uitgesproken door de algemene vergadering voor zover dit punt is opgenomen op de dagorde.

Een lid van de K.B.S.B. kan uitgesloten worden voor feiten vreemd aan de K.B.S.B., meer bepaald als ze het voorwerp uitmaken van een veroordeling die van aard is de goede naam van de K.B.S.B. te schaden. Het zelfde geldt voor de uitsluiting van een aangesloten sportbeoefenaar.

Art. 12

Het ontslagnemend lid of uitgesloten lid kan geen enkel recht meer doen gelden binnen de vereniging en kan betaalde lidmaatschapsbijdragen niet terugvorderen.

Titel 3 – De Algemene Vergadering

Art. 13

De algemene vergadering is samengesteld uit:

 • de leden van de raad van bestuur;
 • de afgevaardigden van de kringen die lid zijn, ten hoogste drie per kring. Deze afgevaardigden zijn verplicht aangesloten sportbeoefenaars bij een van de Gemeenschapsfederaties waarvan sprake in artikel 7, alinea 4;
 • de leden van rechtswege, vertegenwoordigd door hun voorzitter of een lid van hun bestuur;
 • de ereleden.

Haar bureau is samengesteld uit de leden van de raad van bestuur en twee aangeduide stemopnemers.

Elke aangesloten sportbeoefenaar bij een van de Gemeenschapsfederaties handelend buiten elk mandaat of machtiging, heeft het recht de vergaderingen bij te wonen met raadgevende stem, op voorwaarde dat hij voluit 18 jaar is.

Art. 14

Een effectief of toegetreden lid mag zich op de algemene vergadering door een gemandateerde laten vertegenwoordigen.

Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de leden zich op dit punt kunnen uitspreken.

Art. 15

De algemene statutaire vergadering wordt bijeengeroepen in de loop van de eerste vier maanden van het boekjaar. Een algemene vergadering wordt eveneens bijeengeroepen telkens de raad van bestuur dit nodig acht of nog op vraag van minstens één vijfde van de leden.

Art. 16

De uitnodigingen worden minstens vier weken voor de vergadering via de post of via elektronische briefwisseling naar de leden verzonden; ze bevatten minstens de plaats en datum, voorlopige dagorde opgesteld door de raad van bestuur, alle statuutswijzigingen die voorgesteld worden, het voorgesteld lidgeld, evenals het ontwerp van jaarrekeningen en het ontwerp van budget van de vereniging.

Ten laatste drie weken op voorhand worden de reglementswijzigingen (WR en HR) en de rapporten der bestuurders meegedeeld

Ten laatste twee weken op voorhand worden de extra agendapunten aangevraagd door de leden en de rapporten van de rekeningtoezichters meegedeeld

Ten laatste één week op voorhand worden de kandidaturen voor een bestuursfunctie meegedeeld

Art. 17

Leden die een welbepaald punt aan de dagorde wensen toe te voegen dienen dit schriftelijk en uiterlijk twee weken voor de algemene vergadering in te dienen op de maatschappelijke zetel van de vereniging, of per mail aan de voorzitter en de secretaris.

Art. 18

De algemene vergadering is als enige bevoegd in zake:

 1. de wijziging van de statuten;
 2. de benoeming en afzetting van de leden van de raad van bestuur;
 3. de benoeming en afzetting van commissarissen of rekeningtoezichters belast met de controle op de jaarboekhouding en het bepalen van hun bezoldiging, in voorkomend geval;
 4. de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen jaar en van de begroting;
 5. de kwijting aan de bestuurders en desgevallend aan de commissarissen, bedoeld onder artikel 42 of aan de rekeningtoezichters;
 6. de uitsluiting van een lid;
 7. de goedkeuring en de bekrachtiging van de wijziging van het huishoudelijk reglement;
 8. de goedkeuring en de bekrachtiging van de wijziging van de wedstrijdreglementen;
 9. de benoeming van ereleden, op voorstel van de raad van bestuur;
 10. het bepalen van de door de leden te betalen lidmaatschapsbijdrage voor het volgende boekjaar;
 11. de aanduiding van twee stemopnemers voor de algemene vergadering;
 12. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
 13. de ontbinding van de vereniging.

Art. 19

Elk effectief lid beschikt over een stem per twintig aangesloten sportbeoefenaars die het lid vertegenwoordigt. Het aantal wordt afgerond naar boven.

Het aantal sportbeoefenaars dat in rekening wordt gebracht om het aantal stemmen te bepalen is gebaseerd op het aantal sportbeoefenaars dat op 15 september van het lopende boekjaar is ingeschreven bij de K.B.S.B.

In elk geval kan eenzelfde fysieke persoon, ongeacht zijn hoedanigheid als lid, orgaan of mandataris van een effectief of toegetreden lid, slechts een aantal stemmen uitbrengen dat 5% van het totaal aantal aangeslotenen bij de K.B.S.B. op 15 september van het lopende boekjaar niet te boven gaat.

Ereleden, toegetreden leden van rechtswege en toegetreden leden beschikken slechts over een raadgevende stem. Deze stemmen worden niet in aanmerking genomen voor het berekenen van de meerderheden noch voor het bepalen van de eventuele aanwezigheidsquota. Het zelfde geldt voor de effectieve leden die op de vijfde werkdag voorafgaand aan de algemene vergadering niet in regel zijn met de betaling van hun lidmaatschapsbijdrage.

Art. 20

Behoudens andersluidende bepalingen door de wet of de statuten beraadslaagt de algemene vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Art. 21

In afwijking van artikel 20 kan de algemene vergadering over wijzigingen aan de statuten slechts geldig beraadslagen als de wijzigingen uitdrukkelijk vermeld zijn in de uitnodiging en ten minste twee derden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Geen enkele wijziging kan worden aangenomen dan met de meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Wanneer de wijziging echter betrekking heeft op het doel of de doelen waarvoor de vereniging is opgericht, dient het voorstel om aangenomen te worden een meerderheid van vier vijfden der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen te behalen.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen, beslissen en de wijzigingen aannemen, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is, en de wijzigingen aannemen met de meerderheden zoals voorzien in alinea 2 of in alinea 3. De tweede vergadering mag niet worden gehouden binnen de veertien dagen na de eerste vergadering.

Art. 22

In afwijking van artikel 20 kan deontbinding van de vereniging slechts worden uitgesproken onder dezelfde voorwaarden van aanwezigheid en stemming zoals vereist voor de wijziging van het doel of de doelen van de vereniging.

In voorkomend geval is artikel 21, alinea 4 van toepassing.

Art. 23

In afwijking van artikel 20, alinea 2, kan de omvorming van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk slechts worden uitgesproken onder de voorwaarden van stemming vereist, volgens het geval, door artikel 21, alinea’s 2 of 3.

Art. 24

Voor de bepaling van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco en ongeldige stemmen niet beschouwd als stemmen van de leden, aanwezig of vertegenwoordigd, op het moment van de stemming. In geval van gelijkheid van stemmen is het voorstel verworpen.

Art. 25

De notulen van de algemene vergadering, die de genomen beslissingen bevatten, worden binnen de dertig dagen verstuurd aan de leden die op datum van de algemene vergadering van de vereniging lid zijn. Derden kunnen op de maatschappelijke zetel kennis nemen van de beslissingen.

Titel 4 – De Raad van Bestuur

Art. 26

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur bestaat uit minstens zeven leden, sportbeoefenaars bij een van de Gemeenschapsfederaties waarvan sprake is in artikel 7, alinea 4, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering die hen te allen tijde kan ontzetten uit hun mandaat. De algemene vergadering verkiest rechtstreeks de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De leden van de raad ontvangen geen enkele bezoldiging voor de functies die hun toevertrouwd zijn. Zij worden vergoed voor hun onkosten.

Art. 27

De kandidaten voor een functie van bestuurder, evenals de bestuurders waarvan het mandaat eindigt en die hun kandidatuur willen hernieuwen, moeten minstens zeven dagen voor de algemene vergadering, schriftelijk hun kandidatuur indienen op de maatschappelijke zetel van de vereniging of per mail aan de voorzitter en de secretaris. De kandidaturen worden opgenomen in de uitnodiging voor de algemene vergadering of worden medegedeeld met de punten, de bijkomende punten aan de dagorde, zoals voorzien in artikel 16, alinea 2. De algemene vergadering beslist in geheime stemming.

Art. 28

Elke Gemeenschapsfederatie telt minstens een lid in de Raad van Bestuur, de voorzitter niet in acht genomen. Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan dan mag de betrokken Gemeenschapsfederatie een lijst indienen met kandidaten onder dewelke de algemene vergadering minstens een bestuurder zal kiezen.

Art. 29

Een vertegenwoordiger van elke Gemeenschapsfederatie waarvan sprake in artikel 7, alinea 4, mag bovendien de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijwonen met raadgevende stem, evenals de ereleden en de eventueel gemachtigde personen.

Art. 30

De leden van de Raad van Bestuur delegeren aan een lid van de Raad of aan een derde en onder hun verantwoordelijkheid de machtigingen die zij aanduiden.

Art. 31

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide rechten om daden te stellen inzake beschikking en administratie in de vereniging. De Raad vertegenwoordigt de vereniging in alle daden in en buiten rechte.

Om in rechte op te treden is een beslissing van de Raad van Bestuur vereist. De Raad kan evenwel een bestuurder aanduiden die gelast is met het uitvoeren van zijn beslissing.

Alle bevoegdheden, die de wet of de statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden aan de algemene vergadering, behoren tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Art. 32

De Raad van Bestuur vergadert, op uitnodiging van de voorzitter, minimaal één keer per trimester.

De Raad van Bestuur kan slechts rechtsgeldig beslissingen nemen indien meer dan de helft der bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Behoudens het gezegde in artikelen 34 et 35 worden de beslissingen genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de zitting beslissend.

Art. 33

Om de vereniging rechtsgeldig te verbinden volstaat de handtekening van de voorzitter of, bij ontstentenis, deze van de ondervoorzitter, samen met die van een andere bestuurder zonder dat deze hun bevoegdheid dienen te bewijzen.

Nochtans kan de penningmeester alleen handelen voor het uitvoeren van betalingen en het ontvangen van inkomsten.

Evenzo zijn de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, elk individueel bevoegd, om in naam en voor rekening van de vereniging de correspondentie die gericht is aan de maatschappelijke zetel van deze in ontvangst te nemen (aangetekende zendingen, telegrammen, gerechtelijke stukken, enz.).

Evenzo is elke bestuurder individueel bevoegd voor handelingen met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vereniging.

Art. 34

Op voorstel van een commissie ad hoc brengt de Raad van Bestuur aan de toernooireglementen de wijzigingen aan die hij nodig acht, op voorwaarde dat deze door de Raad van Bestuur worden aangenomen met een meerderheid van drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen. Deze wijzigingen zijn niet van toepassing op aan de gang zijnde competities.

Gezegde wijzigingen dienen aan de leden ter bekrachtiging worden voorgelegd op de eerstvolgende algemene vergadering.

Art. 35

Op voorstel van een commissie ad hoc stelt de Raad van Bestuur een huishoudelijk reglement op dat de werking van de vereniging uiteenzet.

De Raad van Bestuur brengt er de nodige wijzigingen aan voor zover deze door de Raad van Bestuur worden aangenomen met een meerderheid van drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen.

Dit reglement of gezegde wijzigingen eraan treden onmiddellijk in voege doch dienen nochtans aan de leden ter bekrachtiging worden voorgelegd op de eerstvolgende algemene vergadering.

Art . 36

De Raad van Bestuur richt op zijn eigen verantwoordelijkheid elke commissie op die hem door de huidige statuten worden opgelegd of waarvan de oprichting hem nodig blijkt voor de uitoefening van zijn opdrachten.

De rol van een dergelijke commissie is zuiver raadgevend; zij heeft als enig doel de beslissingen voor te bereiden die zullen moeten worden genomen in de schoot van de raad van bestuur.

Art. 37

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid de titel van “erelid voor het leven” toekennen om speciale en belangrijke redenen, in het bijzonder voor bewezen diensten. Ereleden hebben geen andere rechten dan degene die hun expliciet door de huidige statuten worden toegekend.

Titel 5 - Andere organen

Art. 38

De vereniging beschikt over twee interne juridische organen: de Commissie voor Geschillen en de Beroepscommissie. De commissieleden worden aangesteld door de Gemeenschapsfederaties: zij mogen geen enkele andere officiële functie uitoefenen binnen de vereniging.

De Commissie voor Geschillen behandelt de klachten tegen beslissingen van de verantwoordelijke nationale toernooien en/of de nationale jeugdleider met betrekking tot de competities ingericht door of onder auspiciën van de vereniging. Zij behandelt eveneens de klachten betreffende de selectie (of niet-selectie) voor nationale of internationale competities. Ook behandelt zij de klachten tegen beslissingen van de (een lid/leden van) Raad van Bestuur.

De Beroepscommissie behandelt in beroep de beslissingen van de Commissie voor Geschillen.

De beslissingen van de Beroepscommissie zijn bindend: tegen die beslissingen is geen verder intern beroep mogelijk.

Beide juridische commissies zijn onafhankelijke organen, ze passen in het bijzonder de statuten van de K.B.S.B., de wetten, de decreten en reglementen van de openbare overheden of de internationale overkoepelende schaakorganisaties toe.

In het huishoudelijke reglement, waarvan sprake in artikel 35 van deze statuten, staan bijkomende regels gepreciseerd met betrekking tot de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van deze commissies.

Overgangsmaatregel

Geschillen voorgelegd aan de vereniging voor de datum waarop huidige statuten worden goedgekeurd zullen worden behandeld door de sportcommissie en de beroepscommissie in hun bevoegdheden op het ogenblik van de ontvangst van het geschil.

Art. 39

De leden van de vereniging en de sportbeoefenaars die zij vertegenwoordigen verbinden er zich toe slechts in rechte op te treden tegen de vereniging dan na uitputting van de hun ter beschikking staande interne rechtsmiddelen.

Titel 6 – Jaarrekening en budget

Art. 40

Het boekjaar begint op een september en eindigt op eenendertig augustus daarop volgend.

Art. 41

De rekeningen van het voorbije boekjaar alsook de begroting van het volgende boekjaar worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Art. 42

De Algemene Vergadering benoemt een of meerdere commissarissen of rekeningtoezichters. In dit laatste geval worden deze benoemd voor de duur van het lopende boekjaar.

De rekeningtoezichters of de commissarissen formuleren eveneens in hun verslag elke suggestie die ze nuttig achten met betrekking tot het financiële beheer van de vereniging.

Titel 7 –Ontbinding

Art. 43

De ontbinding van de vereniging kan door de algemene vergadering slechts worden beslist onder de voorwaarden vermeld in artikel 22.

De voorzitter is er toe gehouden de kwestie van ontbinding van de vereniging voor te leggen aan de algemene vergadering indien gedurende zes opeenvolgende maanden elke sociale activiteit werd gestaakt.

Art. 44

In geval van ontbinding duidt de algemene vergadering een of twee vereffenaars aan die gelast worden over te gaan tot de vereffening.

Met inachtneming van de rechten van de schuldeisers worden alle activa, materiele of niet materiele, met voorrang aangeboden aan de leden van de ontbonden vereniging, die ze voor een juiste prijs zullen kunnen aankopen, ter gelegenheid van een verkoop per opbod indien er meerdere kandidaat kopers zijn.

Het netto-actief zal, op beslissing van de algemene vergadering, toegekend worden aan één of meerdere organisaties die het schaken in het algemeen bevorderen en die winst niet als oogmerk hebben.

Titel 8 – Eindbeschikking

Art. 45

Alle gevallen die niet voorzien zijn in de huidige statuten worden behandeld in overeenstemming met de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen.