HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE K.B.S.B.

Download: .doc (Word) - .pdf

Goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 juni 2012, aangepast op 1 juni 2013, 7 december 2013 en 4 oktober 2014.

1. DWINGEND KARAKTER VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Het huishoudelijk reglement is opgesteld volgens de regels die vastgelegd zijn in de statuten van de K.B.S.B. Het reglement vervolledigt deze statuten en heeft voor de leden van de K.B.S.B. dezelfde kracht als de statuten.

2. DOEL VAN DE K.B.S.B.

Teneinde het maatschappelijk doel van de vereniging te realiseren, is de K.B.S.B. gemandateerd door haar leden om:

 1. het Belgische schaken in het algemeen te vertegenwoordigen op het internationaal vlak, inbegrepen de eventuele deelname van Belgische ploegen aan internationale wedstrijden en toernooien;
 2. de Belgische kampioenschappen te organiseren, evenals een open kwalificatietoernooi als dit doorgaat en de Belgische Interclubkampioenschappen;
 3. een klassement op te stellen van de sportbeoefenaars.

Deze opsomming is niet limitatief en kan uitgebreid worden door een beslissing van de Raad van Bestuur.

3. LEDEN.

 1. De ereleden.
  De Algemene Vergadering kan op voorstel van de Raad van Bestuur de titel van erelid voor het leven toekennen voor speciale en belangrijke redenen, in het bijzonder voor de bewezen diensten.

 2. De beschermende leden.
  De titel van "beschermend lid" zal worden toegekend aan elkeen, al dan niet lid van een kring, die jaarlijks aan de K.B.S.B. een bijdrage stort van minstens 100 €.

4. LIDGELD EN BUDGET.

Het lidgeld waarvan sprake in artikel 8 van de statuten is evenredig met het aantal sportbeoefenaars aangesloten in het vorige boekjaar.

Op voorstel van de Raad van Bestuur, bepaalt de Algemene Vergadering in het budget van de vereniging de bijdrage verschuldigd per sportbeoefenaar. Op voorstel van de penningmeester stelt de Raad van Bestuur de modaliteiten van uitvoering vast, alsmede de limietdatum voor de betaling van de bijdrage.

5. ORGANISATIE EN MACHT.

De K.B.S.B. wordt geleid en bestuurd door een aantal organismen en bestuurders die hierna opgesomd zijn, en waarvan de macht afgebakend wordt door dit reglement.

Elke bestuurder mag zich naar eigen keuze uitdrukken in een van de drie landstalen. Elke bestuurder heeft een passieve kennis van minstens twee van de drie landstalen.

6. DE ERELEDEN.

Elk erelid heeft het recht deel te nemen aan een vergadering van de Raad van Bestuur en aan de algemene vergadering maar enkel met raadgevende stem.

7. DE RAAD VAN BESTUUR.

De vereniging wordt bestuurd door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur omvat een voorzitter en de bestuurders verkozen door de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur vergadert minstens eenmaal per trimester.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor het leiden en besturen van de vereniging met uitzondering van wat door de statuten of de wet expliciet voorbehouden is aan de algemene vergadering.

De Raad van Bestuur benoemt in zijn midden een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester, een secretaris-generaal, een verantwoordelijke nationale toernooien, een jeugdverantwoordelijke, een verantwoordelijke klassement en aansluitingen, een verantwoordelijke website en informatica, een internationaal verantwoordelijke senioren, een verantwoordelijke internationale uitzendingen jeugd, een verantwoordelijke communicatie, en een juridische adviseur. Deze functies worden bij voorkeur niet gecumuleerd en dienen te worden uitgeoefend door een bestuurder verkozen door de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur kan bepaalde specifieke taken die onder haar bevoegdheid vallen ten tijdelijke titel toevertrouwen aan een gemachtigd persoon. Binnen de Raad van Bestuur blijft echter de bevoegde bestuurder verantwoordelijk voor de taak.

De Raad van Bestuur benoemt eveneens een verantwoordelijke reglementen, een voorzitter van de Commissie Internationale Arbiters, een afgevaardigde bij het B.O.I.C., en de Ombudsman van de K.B.S.B. Deze functies mogen worden bezet door hetzij een bestuurder, hetzij een door de Raad van Bestuur gemandateerd persoon. Deze functies mogen, maar bij voorkeur niet, gecumuleerd worden.

De door de Raad van Bestuur gemandateerde personen zijn lid van de Raad van Bestuur met raadgevende stem.

De vertegenwoordiger van de elitespelers en de vertegenwoordigster van de dames zijn eveneens lid van de Raad van Bestuur met raadgevende stem.

De Raad van Bestuur kan, wanneer hij het nodig acht, aanvullende functies oprichten.

8. WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

 1. Samenstelling

  De samenstelling van de Raad van Bestuur dient, in de mate van het mogelijke, proportioneel te zijn aan het aantal sportbeoefenaars aangesloten bij elke Gemeenschapsfederatie. Eenieder die een verbod heeft een functie uit te oefenen binnen een kring, een liga en/of een van de Gemeenschapsfederaties, uitgesproken door een van de Gemeenschapsfederaties, kan geen bestuurder zijn in de K.B.S.B.
  De kandidaturen worden voorgesteld door de effectieve of de bij rechtswege toegetreden leden van de vereniging. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

 2. Vergaderingen - Uitnodigingen

  De uitnodigingen worden per post of per elektronische briefwisseling verstuurd door de secretaris ten minste acht dagen voor de voorziene datum. Ze bevat de dagorde van de vergadering en de rapporten van de bestuurders. Elk lid van de Raad van Bestuur stuurt aan de secretaris een rapport en de voorstellen die hij wenst voor te leggen aan de vergadering.
  De aanvragen die aankomen na het versturen van de dagorde worden in principe verschoven naar de volgende vergadering, tenzij de Raad van Bestuur of zijn voorzitter hier anders over beslist.
  Elke voorstel dat op de dagorde wordt geplaatst valt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. In zijn afwezigheid zal het punt niet in overweging worden genomen, tenzij de afwezige zich laat vervangen door een collega om zijn voorstel te verdedigen.
  Indien daartoe de noodzaak zich voordoet kan de voorzitter of de ondervoorzitter of nog de secretaris-generaal - elk afzonderlijk, na samenspraak met de ter zake verantwoordelijke bestuurder en/of de bestuurder die aan de basis ligt van de vraag een vergadering bijeen roepen via elektronische weg. Indien deze personen belet zijn, kan de oudste bestuurder optreden.
  Dergelijke vergadering is rechtsgeldig en kan besluiten met inachtneming van de verdere bepalingen van dit reglement en van de statuten, inzonderheid artikel 32.
  Het gezegde onder punt c), derde alinea, hierna, is niet van toepassing, zo is een behandeling van een zaak die over personen gaat, dan ook uitgesloten.
  Het verslag van een vergadering via elektronische weg, met de uitslag van de stemming, zal worden weergegeven in het verslag van de daaropvolgende gewone vergadering.

 3. Besluiten.

  De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden geleid door de voorzitter van de vereniging. In geval van afwezigheid van de voorzitter zijn artikels 12 en 13 van dit reglement van toepassing.
  Met uitzondering van de gevallen voorzien in de statuten worden alle beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Onthoudingen worden niet meegeteld bij bepaling van de meerderheid.
  Elk lid van de Raad van Bestuur heeft het recht een geheime stemming te vragen over om het even welk voorstel. De stemming is steeds geheim als het gaat om personen. Bij staking van stemmen bij een geheime stemming is het voorstel verworpen.
  Om geldig te besluiten moet de helft van de verkozen bestuurders effectief aanwezig zijn. Als deze voorwaarde niet is vervuld, kunnen genomen beslissingen pas geldig worden na een bevestiging door een volgende vergadering wat ook het aantal effectieve aanwezige bestuurders is.

 4. Verslag van de vergaderingen.

  Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt. Dit wordt per post of per elektronische briefwisseling binnen 7 dagen naar de leden van de Raad van Bestuur verzonden. Het wordt vervolgens gepubliceerd op de website van de vereniging.
  Elke opmerking op het verslag of over een beslissing van de Raad van Bestuur is niet meer geldig als die meer dan één week na ontvangst van het verslag wordt ingediend, tenzij een bestuurder binnen deze termijn om een uitstel heeft verzocht.
  Vervolgens wordt een definitief verslag ter goedkeuring verzonden per post of per elektronische briefwisseling. Dit verslag wordt geacht goedgekeurd te zijn (expliciet of impliciet) drie dagen na verzending, waarna het gepubliceerd wordt op de website van de vereniging.

 5. Volmachten

  Een bestuurder kan indien hij verhinderd is op de vergadering van de Raad van Bestuur een volmacht geven aan een andere bestuurder.
  Een bestuurder kan maar over één volmacht beschikken per vergadering. Hij kan enkel stemmen over die punten die bij de uitnodiging op de agenda zijn geplaatst. De volmacht dient voorafgaandelijk schriftelijk of elektronisch kenbaar gemaakt te worden aan de andere bestuurders. Dergelijk volmacht geldt als vertegenwoordiging van de bestuurder krachtens artikel 32 van de statuten

9. COMMISSIE VAN INTERNATIONALE SCHEIDSRECHTERS.

De Commissie van Internationale Scheidsrechters (C.I.S) is samengesteld uit de internationale en F.I.D.É. arbiters lid van één van de drie Gemeenschapsfederaties en opgenomen op de lijst BEL van de F.I.D.É en van een vertegenwoordiger van elke Gemeenschapsfederatie. De voorzitter van de CIS kan op deze voorschriften een uitzondering toestaan en deze motiveren op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.

Haar voorzitter wordt aangeduid door de Raad van Bestuur.

De taken van de Commissie bestaan er in:

 • advies uit te brengen op de aanvragen om nationaal arbiter Klasse A te worden;
 • advies uit te brengen op de aanvragen om F.I.D.É. arbiter of internationaal arbiter te worden.

Bedoelde adviezen worden aan de Raad van Bestuur bezorgd.

De vergaderingen van de CIS worden belegd door haar voorzitter.

De voorzitter van de CIS duidt de wedstrijdleiders aan voor de nationale interclubkampioenschappen en roept regelmatig de Commissie bijeen. Hij woont de vergaderingen van de raad van bestuur met raadgevende stem bij.

10. DE COMMISSIE VOOR GESCHILLEN.

 1. De samenstelling, de bevoegdheid en de werking van de Commissie voor Geschillen (C.G.) zijn vastgelegd door de statuten en onderhavig huishoudelijk reglement.
 2. De C.G. is samengesteld uit twee leden aangeduid door elke Gemeenschapsfederatie. Elke Gemeenschapsfederatie duidt tevens een reservelid aan. De identiteit van de leden wordt door elke Gemeenschapsfederatie medegedeeld aan de Raad van Bestuur telkens zich een wijziging voordoet. De leden worden aangesteld voor twee jaar en hun mandaat is hernieuwbaar.
 3. De leden van de Raad van Bestuur van de vereniging kunnen geen deel uitmaken van de C.G.
 4. De Commissie wordt voorgezeten door het lid dat de hoogste titel van arbiter draagt en, bij gelijkheid van titel door de oudste in leeftijd. Nochtans kunnen de leden van de Commissie er voor kiezen het voorzitterschap toe te vertrouwen aan de oudste van de doctors in de rechten, gelicentieerde in de rechten of titularis van een masterchip in de rechten, die er zouden lid van zijn.
 5. De Commissie behandelt de zaken die haar zijn voorgelegd en die gedekt zijn overeenkomstig de bevoegdheden haar toegekend zoals bepaald in artikel 38 van de statuten.
 6. Wanneer een lid van de C.G. deel uit maakt van een betrokken kring, zal hij worden vervangen door het lid dat al als vervanger is aangeduid door zijn Gemeenschapsfederatie.
 7. De verantwoordelijke nationale toernooien (in voorkomend geval, de nationale jeugdleider) of zijn vervanger, evenals de betrokken partijen zullen altijd uitgenodigd worden om gehoord te worden door de C.G.
 8. Een waarborg, waarvan het bedrag elk jaar op voorhand wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur, is over te schrijven op de rekening van de Bond. Deze waarborg wordt slechts terugbetaald wanneer de klacht geheel of gedeeltelijk ontvankelijk is.
 9. Elke klacht bij de C.G. dient, binnen de 15 dagen volgend op de notificatie of de publicatie van de betwiste beslissing, te worden ingediend bij de secretaris- generaal van de vereniging en een duidelijke en gedetailleerde weerlegging in te houden van die betwiste beslissing.
 10. Zodra zowel de klacht als de waarborg werden ontvangen zal de secretaris-generaal de zaak voorleggen aan de C.G.
 11. De C.G. vergadert op initiatief van hetzij zijn voorzitter, hetzij de voorzitter van de Bond, hetzij van de secretaris-generaal van de vereniging wanneer de omstandigheden het vereisen.
 12. De C.G. behandelt de zaken die haar zijn voorgelegd met spoed. Als ze geen beslissing kan nemen dan zal ze de secretaris-generaal verwittigen.
 13. Om geldig te besluiten moeten minstens de helft van de leden van de C.G. aanwezig zijn.
 14. Als de C.G. geen beslissing neemt binnen de drie maand nadat ze de klacht ontvangen heeft wordt de klacht als verworpen beschouwd, nochtans zal dan de waarborg worden terugbetaald.
 15. De voorzitter van de C.G. zal ieder jaar aan de gewone Algemene Vergadering een verslag voorleggen van de behandelde zaken.

11. DE BEROEPSCOMMISSIE.

 1. De samenstelling, de bevoegdheid en de werking van de Beroepscommissie (B.C.) zijn vastgelegd door de statuten en onderhavig huishoudelijk reglement.
 2. De B.C. is samengesteld uit twee leden aangeduid door elke Gemeenschapsfederatie. Elke Gemeenschapsfederatie duidt tevens een reservelid aan. De identiteit van de leden wordt door elke Gemeenschapsfederatie medegedeeld aan de Raad van Bestuur telkens zich een wijziging voordoet. De leden worden aangesteld voor twee jaar en hun mandaat is hernieuwbaar.
 3. De leden van de Raad van Bestuur van de vereniging kunnen geen deel uitmaken van de B.C.
 4. De Commissie wordt voorgezeten door het lid dat de hoogste titel van arbiter draagt en, bij gelijkheid van titel, door de oudste in leeftijd. Nochtans kunnen de leden van de Commissie er voor kiezen het voorzitterschap toe te vertrouwen aan de oudste van de doctors in de rechten, gelicentieerde in de rechten of titularis van een masterchip in de rechten, die er zouden lid van zijn.
 5. De Commissie behandelt de zaken die haar zijn voorgelegd en die gedekt zijn overeenkomstig de bevoegdheden haar toegekend zoals bepaald in artikel 38 van de statuten.
 6. Wanneer een lid van de B.C. deel uit maakt van een betrokken kring, zal hij worden vervangen door het lid dat al als vervanger is aangeduid door zijn Gemeenschapsfederatie.
 7. Het lid van de betrokken raad van bestuur of zijn vervanger, evenals de betrokken partijen zullen altijd uitgenodigd worden om gehoord te worden door de B.C.
 8. Een waarborg, waarvan het bedrag elk jaar op voorhand wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur, is over te schrijven op de rekening van de Bond. Deze waarborg wordt slechts terugbetaald wanneer de klacht geheel of gedeeltelijk ontvankelijk is.
 9. Elke klacht bij de B.C. dient, binnen de 15 dagen volgend op de notificatie of de publicatie van de betwiste beslissing, te worden ingediend bij de secretaris- generaal van de vereniging en een duidelijke en gedetailleerde weerlegging in te houden van die betwiste beslissing.
 10. Zodra zowel de klacht als de waarborg worden ontvangen zal de secretaris-generaal de zaak voorleggen aan de B.C.
 11. De B.C. vergadert op initiatief van hetzij zijn voorzitter, hetzij de voorzitter van de Bond, hetzij van de secretaris-generaal van de vereniging wanneer de omstandigheden het vereisen.
 12. De B.C. behandelt de zaken die haar zijn voorgelegd met spoed. Als ze geen beslissing kan nemen dan zal ze de secretaris-generaal verwittigen.
 13. Om geldig te besluiten moeten minstens de helft van de leden van de B.C. aanwezig zijn.
 14. Als de B.C. geen beslissing neemt binnen de drie maand nadat ze de klacht ontvangen heeft wordt de klacht als verworpen beschouwd, nochtans zal dan de waarborg worden terugbetaald.
 15. De voorzitter van de B.C. zal ieder jaar aan de gewone Algemene Vergadering een verslag voorleggen van de behandelde zaken.

12. DE VOORZITTER.

 1. De voorzitter zit de Raad van Bestuur en de algemene vergaderingen voor.
 2. Hij stelt de algemene politiek van de K.B.S.B voor en heeft dienaangaande een overkoepelende bevoegdheid die hij uitoefent in samenspraak met zijn collega’s bestuurders die elkaar regelmatig dienen te informeren.
 3. Hij ziet steeds en op alle manieren toe op het welzijn van de vereniging.
 4. Hij roept de algemene vergaderingen samen.
 5. Hij roept zo nodig de buitengewone algemene vergaderingen samen.
 6. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij alle manifestaties waar deze uitgenodigd is en wenst aanwezig te zijn.
 7. De voorzitter kan een persoon mandateren om hem te vervangen in een specifiek geval. Enkel deze gemandateerde persoon mag spreken namens de vereniging.

13. DE ONDERVOORZITTER.

De ondervoorzitter vervangt automatisch de voorzitter bij diens afwezigheid of verlet en heeft alle bevoegdheid. Als zowel de voorzitter als de ondervoorzitter afwezig of belet zijn worden zij automatisch vervangen door de bestuurder met de hoogste anciënniteit. Bij gelijke anciënniteit wordt de voorkeur gegeven aan de oudste.

14. DE SECRETARIS-GENERAAL.

 1. De secretaris-generaal is gelast met het dagelijks beheer en de correspondentie van de vereniging met inachtneming artikel 31.
 2. Hij ziet toe op de strikte naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 3. Hij ziet toe op de goede communicatie tussen de leden onderling van de Raad van Bestuur.
 4. Hij ziet toe op de goede werking van de C.G. en de B.C. en richt zo nodig nieuwe commissies op indien de goede werking van de K.B.S.B. dit vereist.

15. DE SECRETARIS.

 1. De secretaris bewaart de archieven van de vereniging.
 2. Hij stelt de agenda en de uitnodiging op van alle vergaderingen op vraag van de voorzitter en zorgt voor de tijdige verzending ervan.
 3. Hij stelt de verslagen op van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de algemene vergadering en bewaart ze. De verslagen van de vergaderingen zijn opgesteld in de moedertaal van de secretaris. Hij is verantwoordelijk voor de vertaling en de verspreiding ervan. De vertaling kan hij uitbesteden aan een andere bestuurder of een daartoe gemachtigd persoon.
 4. Hij houdt een register bij van de aanwezigheden op de vergaderingen.

16. DE PENNINGMEESTER.

 1. De penningmeester ontvangt de lidgelden en, in het algemeen, alle sommen die verschuldigd zijn of niet uit hoofde van welke titel ook aan de vereniging.
 2. Hij voert alle regelmatige opgedragen betalingen uit, in overeenstemming met het budget goedgekeurd door de algemene vergadering.
 3. Hij stelt een project van budget op die na eerst voorgelegd te zijn aan de Raad van Bestuur wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.
 4. Hij stelt op het einde van elk boekjaar de winst- en verliesrekeningen en het bilan van de vereniging op, en legt dit ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering, na dit te hebben voorgelegd aan de rekeningtoezichters of rekeningcommissarissen.
 5. Hij organiseert een zicht-toegang tot alle rekeningen van de verenging voor elke bestuurder die hierom verzoekt en zorgt ervoor dat minstens één andere bestuurder (bij voorkeur de voorzitter of de secretaris-generaal) te allen tijde controle kan uitoefenen op de verrichtingen op alle rekeningen.
 6. Hij is gehouden aan het voorleggen van de financiële situatie van de vereniging op elke vergadering van de Raad van Bestuur.

17. DE VERANTWOORDELIJKE NATIONALE TOERNOOIEN.

 1. De Verantwoordelijke Nationale Toernooien (V.N.T.) staat in voor de organisatie van de nationale interclubs, de individuele kampioenschappen voor volwassenen en elk ander toernooi of kampioenschap dat de vereniging inricht, met uitzondering van de toernooien specifiek bestemd voor jongeren.
 2. Hij beheert, verwerkt en publiceert alle resultaten behaald tijdens voornoemde manifestaties.
 3. Hij controleert de aansluiting van elke speler ingeschreven voor een competitie ingericht door de K.B.S.B.

18. DE VERANTWOORDELIJKE KLASSEMENT EN AANSLUITINGEN.

 1. De verantwoordelijke klassement en aansluitingen heeft de verantwoordelijkheid over alles wat betreft de klassering van de spelers. Hij waakt er over dat het klassement de juiste weergave geeft van de resultaten van de aangesloten spelers.
 2. Hij beheert de aansluitingen van de leden kringen en van de bij de Belgische Federatie aangesloten sportbeoefenaars . Hij beheert eveneens de aansluitingen gedelegeerd door de Gemeenschapsfederaties en de provinciale liga’s.
 3. Het technisch gedeelte van het klassement of de aansluitingen kan hij, onder zijn verantwoordelijkheid, delegeren aan een door de Raad van Bestuur gemandateerd persoon.

19. DE JEUGDLEIDER.

 1. De nationale jeugdleider heeft, voor alle jeugdactiviteiten, dezelfde bevoegdheden en verplichtingen zoals omschreven in artikel 17 voor de nationale toernooileider voor elke andere manifestatie.
 2. Het begrip jeugd is omschreven door de F.I.D.É.
 3. Hij coördineert de activiteiten van jeugdgroeperingen die aangesloten zijn bij de vereniging.

 20. DE INTERNATIONAAL VERANTWOORDELIJKE.

 1. Met uitzondering van de jeugd, coördineert en superviseert de internationaal verantwoordelijke alle internationale uitzendingen voor heren en dames.
 2. Hij licht de Raad van Bestuur en de leden van de vereniging in over de beslissingen en activiteiten van de F.I.D.É, en vraagt het advies van de Raad van Bestuur over beslissingen te nemen op F.I.D.É vlak. Hij brengt verslag uit over de genomen engagementen.
 3. De internationaal verantwoordelijke vervult tevens de functie van afgevaardigde van de K.B.S.B. bij de F.I.D.É. en E.C.U., en vertegenwoordigt zo nodig België op het F.I.D.É. congres. Indien hij niet zelf kan deelnemen aan het F.I.D.É. congres zal hij ten gepaste tijde de Raad van Bestuur hiervan op de hoogte brengen die dan, eventueel, een vervanger kan voorzien.
 4. Hij duidt, overeenkomstig het reglement, de vertegenwoordigers van de Federatie aan voor internationale individuele competities of manifestaties en doet voorstellen aan de Raad van Bestuur voor de samenstelling van elke nationale ploeg.
 5. Hij beheert de gegevens voor het internationaal klassement.
 6. Hij bezorgt de F.I.D.É. de aanvragen i.v.m. internationale titels goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

21. DE VERANTWOORDELIJKE INTERNATIONALE JEUGDUITZENDINGEN.

 1. De verantwoordelijke internationale uitzendingen jeugd is gelast met de uitvoering en organisatie van de uitzendingen van de jeugd voor de internationale toernooien, overeenkomstig de wedstrijdreglementen.
 2. Hij stelt tijdig het programma van de uitzendingen op.
 3. Hij onderhoudt het contact met de toernooiorganisaties.
 4. Hij onderhoudt het contact met de deelnemers en de ouders.
 5. Hij organiseert de reizen en de verblijven ter plaatse.
 6. Hij stelt aan de Raad van Bestuur de lijst van de geselectioneerde spelers voor en, na oproep aan de kandidaten, de begeleiders voor de verschillende delegaties.
 7. Hij stelt aan de Raad van Bestuur de deelneming aan internationale toernooien voor van jongeren die niet zijn weerhouden door het wedstrijdreglement.

22. DE VERANTWOORDELIJKE PERS EN INFORMATICA.

 1. Hij beheert de websites, de internetdomeinnamen en de e-mail adressen van de vereniging.
 2. Hij coördineert de ontwikkelingen inzake informatica verwezenlijkt door de vereniging.
 3. Hij evalueert het nodige aan informatica van de vereniging en stelt aan de Raad van Bestuur de nodige verbeteringen voor.

23. DE VERANTWOORDELIJKE COMMUNICATIE.

 1. De verantwoordelijke voor communicatie is belast met het verspreiden in de pers van de informatie over de activiteiten van de K.B.S.B., en meer bepaald van de resultaten van de competities georganiseerd door de K.B.S.B.
 2. De verantwoordelijke voor communicatie is belast met de relaties van de K.B.S.B. met de zakenwereld en de publieke autoriteiten.

24. DE B.O.I.C.-AFGEVAARDIGDE.

De B.O.I.C.-afgevaardigde is belast met het onderhouden van de relaties tussen de K.B.S.B. en het B.O.I.C.

25. DE VERANTWOORDELIJKE REGLEMENTEN.

 1. Hij gaat de coherentie na tussen de verschillende reglementaire teksten van de vereniging.
 2. In samenwerking met de overige leden van de Raad van Bestuur, stelt hij verbeteringen voor aan de statuten, het huishoudelijk reglement en de toernooireglementen.
 3. Hij coördineert de vertaling van de reglementaire teksten in de drie landstalen.

26. DE JURIST.

 1. Hij treedt op als raadgever aan de Raad van Bestuur i.v.m. alle problemen van juridische aard.
 2. Hij verifieert in samenwerking met de verantwoordelijke reglementen, de juridische correctheid van de reglementaire teksten van de vereniging.

27. DE OMBUDSMAN.

De Ombudsman komt tussen als bemiddelaar in geschillen tussen de K.B.S.B. en de Gemeenschapsfederaties of derden. Hij stuurt klachten naar de bevoegde instanties.

28. DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE ELITESPELERS.

De vertegenwoordiger van de elitespelers wordt ten minste elke drie jaar aangeduid door de spelers die een ELO van meer dan 2250 hebben, en behartigt hun belangen.

29. DE VERTEGENWOORDIGSTER VAN DE DAMES.

De vertegenwoordigster van de Dames wordt ten minste elke drie jaar voorgesteld door de speelsters aangesloten bij de K.B.S.B., en behartigt hun belangen. Ze wordt benoemd door de Raad van Bestuur.

30. DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Met uitzondering van de ereleden moeten alle leden van de Raad van Bestuur verslag uitbrengen over hun eigen activiteiten of activiteiten vastgesteld op hun domein, aan de algemene vergadering en, zo nodig, aan de Raad van Bestuur.

31. DE BRIEFWISSELING.

In principe wordt de briefwisseling ondertekend door de betrokken verantwoordelijke samen met de voorzitter of diens vervanger. Nochtans kan de dagelijkse briefwisseling door de betrokkene alleen ondertekend worden.

32. HET VERMOGEN.

De penningmeester zal een of meerdere rekeningen laten openen waarvoor, tot een grensbedrag bepaald door de Raad van Bestuur, enkel zijn handtekening vereist is, en anders de gezamenlijke handtekening van twee der volgende bestuurders : de voorzitter, de secretaris en hij zelf. De voorzitter en een andere bestuurder hebben machtiging op alle rekeningen van de vereniging voor controle.

33. DE ALGEMENE VERGADERING.

 1. De algemene vergadering, uitvloeisel van de kringen leden van de bond, is het leidend basisorgaan van deze.
 2. Regelmatig samengesteld, is zij soeverein en zijn haar beslissingen voorzien in de dagorde bindend voor alle leden.
 3. Na onderzoek der rekeningen en boekhoudkundige stukken van het voorbije jaar, keurt de vergadering deze goed of verwerpt ze.
 4. De algemene vergadering beraadslaagt over elk ander punt dat op de dagorde voorkomt. Een punt in verband met het onderwerp van een verslag voorgelegd aan de algemene vergadering, wordt automatisch geacht op de dagorde voor te komen en kan tot een stemming aanleiding geven, tenzij de vraag een zaak betreft die niet behoort tot de bevoegdheid van de rapporteerder.
  De raad van bestuur beslist bij meerderheid zoals voorzien in artikel 32 van de statuten indien ze een punt op de dagorde van de algemene vergadering plaatst op voorstel van één of meerdere bestuurders, die met naam geïdentificeerd worden. De bestuurders die niet akkoord zijn met het voorstel kunnen vragen om hun verzet te laten opnemen in het verslag van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing neemt.
 5. De beraadslagingen van de algemene vergadering zijn geldig, welk ook het aantal der aanwezigen zij, behalve in de uitzonderingen voorzien bij de wet of de statuten.

34. DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Onafhankelijk van de statutaire algemene vergadering kan de voorzitter een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen in volgende gevallen:

 1. voor wijziging aan te brengen aan de statuten, het huishoudelijk reglement of de wedstrijdreglementen;
 2. om te beraadslagen over een ontwerp tot ontbinding van de bond.

Hij moet ze bijeenroepen wanneer hij hiertoe verzocht wordt door een vijfde van de effectieve leden.

35. MANDATEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

Huidig artikel is van toepassing op de algemene statutaire vergaderingen en op de buitengewone algemene vergaderingen. Een effectief lid kan, als hij afwezig is, door een mandataris vertegenwoordigd worden op de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 14 van de statuten. De keuze van mandataris wordt jaarlijks gedaan door het effectief lid op het ogenblik van aansluiting van de sportbeoefenaars. De keuze kan geschieden tussen:

 • de Gemeenschapsfederatie van het effectieve lid, of
 • een provinciale liga van het effectieve lid, of
 • een andere kring effectief lid, die zal verduidelijkt worden op het ogenblik van de keuze van de mandataris, of
 • een sportbeoefenaar toegetreden lid, die zal verduidelijkt worden op het ogenblik van de keuze van de mandataris, of
 • het ontbreken van een mandataris.

In geval een effectief lid sportbeoefenaars heeft aangesloten in twee Gemeenschapsfederaties, en zo hij zijn Gemeenschapsfederatie of zijn provinciale liga mandateert, dan zal dit mandaat worden uitgeoefend door elke Gemeenschapsfederatie of provinciale liga waarvan de sportbeoefenaar lid is.

Zonder specifieke actie wordt de keuze genomen tijdens het vorig boekjaar verlengd bij de hernieuwing van de aansluiting van de spelers.

Als voorheen geen keuze werd gemaakt, zal, zonder specifieke actie, de provinciale liga voor de leden aangesloten bij de V.S.F. of de Gemeenschapsfederatie voor de leden van de F.É.F.B. of de S.V.D.B. als gemandateerde optreden. In geval een effectief lid sportbeoefenaars heeft aangesloten in twee Gemeenschapsfederaties zal, zonder specifieke actie, de Gemeenschapsfederatie waarin de kring het meeste aantal leden heeft aangesloten gemandateerd zijn.

De keuze kan worden gewijzigd in de loop van het seizoen, doch is vastgesteld op minstens tien dagen voor de algemene vergadering. Het mandaat is slechts effectief indien het lid niet aanwezig is op de algemene vergadering.

36. ONTSLAG.

 1. Elk ontslag van een schaakkring moet schriftelijk gebeuren bij de voorzitter van de vereniging en ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris van de kring.
 2. Geen ontslag wordt aanvaard wanneer de kring niet in regel is met de boekhouding van de bond.

37. ONTBINDING.

 1. Ontbinding van de bond kan slechts beslist worden door een buitengewone algemene vergadering met dat doel bijeengeroepen.
 2. De voorzitter zal op eigen gezag dergelijke vergadering beroepen wanneer gedurende zes opeenvolgende maanden geen elke maatschappelijke activiteit heeft plaatsgevonden.
 3. De schulden zullen betaald worden en het materiaal, in voorkomend geval, bij opbod verkocht onder de leden bij gelegenheid van een latere vergadering met als dagorde de afsluiting van de vereffening.
 4. De slotvergadering zal eveneens beslissen over het lot van de trofeeën behaald door de vereniging in competities.

38. CONTACT MET DE F.I.D.É.

De K.B.S.B. is aangesloten bij de F.I.D.É (Fédération Internationale des Echecs = Wereldschaakbond).